Toimintakertomukset

Vuosi 2018

Vuoden 2018 aikana vahvistettiin liiton toimintoja entisestään. Uusina kohteina olivat omaisten/läheisten toiminnan kehittäminen, palvelukartan rakentaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen. Näihin kolmeen painopistealueeseen vastasivat koko järjestön työntekijät yhteisesti.

Vuotta 2018 siivittävät tapahtumat ja kurssit, jotka ovat juurtuneet hyväksi tiedon ja kokemusten sekä vertaistuen vaihtopaikoiksi, kuten Pääfest ja liittopäivät.

Yhdistystoimintaa tuettiin räätälöidyn tuen ja Skype-pikaviestiohjelman avulla. Jäsenjärjestöavustustoiminta ja tietosuoja-asiat olivat vuoden 2018 keskiössä.

Sopeutumisvalmennusta tarjottiin yhdeksän kurssin ja neljän ylimääräisen kurssin ja kahden lyhytkurssin voimin. Sopeutumisvalmennuskursseilla hyödynnettiin kokemustoimijoita ja yhdessä heidän kanssaan suunniteltiin Äijä-kurssia seuraavaan vuoteen.

Aivoitus-lehteä kehitettiin strategisella suunnitelmalla. Muita viestinnällisiä keinoja käytettiin näkyvyyden laajentamiseksi, esimerkiksi Instagram otettiin käyttöön vuoden loppupuolella. Varainhankintaa tullaan kehittämään seuraavien vuosien aikana.

Aivovammaliiton tärkein tehtävä on ollut edistää vammautuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää ja toimia heidän edunvalvontajärjestönä. Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viimeisten vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Aivovammaliiton yksi tehtävistä oli edistää vakuutusasioiden käsittelyä yhteiskunnassa. Aivovammaliitto pyrki perustamaan eduskuntaan aivovammatyön tukiryhmän, ja tämä toive on edelleen vetämässä.

Toimintakertomus 2018

Vuosi 2017

Vuonna 2017 vietettiin Aivovammaliiton 25. toimintavuotta. Tätä vuotta siivitti juhlavuoden merkittävin tapahtuma, maaliskuun symposiumi, jonka tavoitteena oli tuoda esille, miten aivovammapotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa on edistytty. Kerralla rysähti – kaikki muuttui symposium kokosi laajan asiantuntijajoukon kaksipäiväiseen tapahtumaan Seinäjoelle. Päivien aikana saimme kuulla, miten hoito ja kuntoutus on kehittynyt ja Aivovammaliiton omat kokemustoimijat lisäsivät vielä oman kokemuksensa asioista kuulijoille. Tapahtuma onnistui yli ennakko-odotusten ja Aivovammaliitto sai sen myötä merkittävää tunnettuutta. Symposiumin ensimmäisen päivän avasi sisäministeri Paula Risikko ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kunnioitti puheellaan tapahtumaa sen toisena päivänä.

Lokakuun lopussa juhlimme 25-vuotiasta Aivovammaliittoa. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Juhlavieraiden joukossa oli tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmien edustajia. Aivovammaliittoa juhlimassa oli myös jääkiekossa aivovamman saanut jääkiekkoilija Tommi Kovanen.

Bazar-kustantamo ja Aivovammaliitto yhdessä Tommi Kovasen kanssa jakoivat kansanedustajille syksyllä ”Kuolemanlaakso”-nimisen kirjan, jossa Tommi kuvaa elämäänsä aivovammautumisen myötä. Tämän idean takana oli pieni joukko vammautuneita ihmisiä.

Aktiivisella osallistumisella Aivovammaliitto on ollut näkyvillä koko viime vuoden. Vaikuttamista aivovammautuneiden ihmisten elämän edistämiseksi on tehty kohdennetusti valtakunnan tasolla. Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Vaikuttamistyötä on tehty antamalla kannanottoja ja lausuntoja vuoden 2017 aikana itsenäisesti. Muun muassa oikeusasiamiehelle annettiin kantelu koskien vakuutuslääkärien yhdistys ry:n ylilääkärin menettelyä, valinnanvapauslain luonnokseen annettiin lausunnot, YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun annettiin lausunto itsenäisesti ja yhdessä Vammaisfoorumin kanssa annettiin lausunto vammaislain luonnokseen. Kannanottoja annettiin liittokokousten yhteydessä ja tiedotteita on tehty useista aiheista vuoden aikana.

Toimintakertomus 2017

Vuosi 2016

Aivovammaliiton 24. toimintavuosi oli täynnä valtakunnallista näkyvyyttä. Tavoitteena olikin saada liittoa näkyvämmäksi ja tunnetummaksi. Pääsimme tapaamaan aivovamman saanutta freestylehiihtäjä Pekka Hyysaloa sinnikkään yrittämisen jälkeen. Olimme myös mukana Tapaturmapäivän tapahtumassa Kansalaistorilla valtionvarainministeri Aleksander Stubbin vauhdittamana ja Pysy pystyssä -kampanjassa toimittiin mukana muiden muassa Liikenneturvan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ratsastusonnettomuudessa vammautuneen Saara Auvisen kampanja antoi myös hyvää julkisuutta liitolle.

Vuoteen 2016 sisältyi paljon aktiivista kehittämistä ja toimintojen juurruttamista. Jäsenistöltä kysyttiin mielipiteitä Aivovammaliiton toiminnasta. Sen pohjalta on toimintaa on lähdetty kehittämään muun muassa omaisten ja läheisten toimintaa, ja yhdistyksiin on saatu ensikontaktivastaavat. Yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa vahvistettiin edelleen tarjoamalla yhdistyksiin erilaisia koulutuksia sekä paikan päällä että skype-etäyhteyden välityksellä. Myös liiton ensimmäinen vertaistukea tarjoava tapahtuma AivoMyrsky sai osakseen kiitosta.

Vuonna 2016 aloitettiin kartoittamaan perusterveyden- ja sosiaalihuollon toimijoita. Yhteistyötä lisättiin siten, että jokaiseen yhdistyksen ja toimintaryhmän alueella olevaan perusterveydenhuollon yksikköön otettiin yhteyttä. Näihin yksiköihin lähetettiin liiton materiaalia ja esitteitä. Liitto ja yhdistykset aloittivat vuoden loppupuolella tekemään yhteistyössä palvelukarttaa, jotta asioiminen ja yhteydenpito asiantuntijoihin olisi sujuvaa ja välitöntä. Tämä työ aloitettiin lokakuussa Aivovammaliiton kolmansilla liittopäivillä Orivedellä.

Vaikuttamistyötä tehtiin antamalla lausuntoja ja tekemällä kannonottoja itsenäisesti ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tavoitteenamme oli tuoda esille aivovammautuneiden ihmisten näkökulmia. Aivovammaliiton tärkeimpiä tehtäviä on ollut seurata vammaisalaa koskevia uudistuksia ja muutoksia ja tiedottaa niistä jäsenistöä. Aivovammaliitto kartoitti jäseniltä kokemuksia vakuutusasioista ja antoi kannanoton vakuutuslääkärikäytännöistä syysliittokokouksen yhteydessä.

Toimintakertomus 2016

 

Vuosi 2015

Aivovammaliitossa jatkettiin kehittämistyötä aktiivisesti vuoden 2015 aikana. Vuoden kohokohtana olivat erityisesti uuden strategian valmistuminen vuosille 2015–2019 ja viisivuotinen tiedotus- ja jäsenhankintakampanja Elämä jatkuu, mikä starttasi keväällä suurtapahtumalla Narinkkatorilla. Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on viedä aivovammoihin liittyvää tietoa eteenpäin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Kampanja onkin saanut innostuneen vastaanoton yhdistyksissä ja jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana useita satoja ollen noin 9 prosenttia suurempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Aivovammaliiton toinen strategiakausi (vuosille 2015–2019) alkoi vuoden 2015 alusta. Strategia huomioi aikaisempaa enemmän toimintaympäristön muutokset ja lainsäädäntötyön uudistusten vaikutukset.
Strategian tahtotilaksi määriteltiin ”Kasvava ja kehittävä kansanterveysjärjestö”. Tähän missioon pyritään vahvasti uudistamalla järjestöä ja vahvistamalla yhdistysten toimintaa. Aivovammaliitto pyrkii olemaan houkutteleva järjestö kehittämällä toimintansa sisältöjä yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Tavoitteena on edelleen tehdä vaikuttavaa, toiminnallista ja tiedotuksellista työtä entistäkin
enemmän. Viestintästrategia ja -suunnitelma valmistuivat myös tätä tarkoitusta varten vuonna 2015.

Aivovammaliitossa on ollut myös vilkas mediavuosi. Liitto pääsi hyvin esille MTV3:n Huomenta Suomi -lähetyksessä tapaturmapäivänä 13.11.2015 tiedottaja Pia Warvaksen ja kokemuskouluttaja Jyrki Itäsalmen esitellessä toimintaamme suorassa lähetyksessä. Tapahtuman teemalla Kiire – minne? pidettiin Narinkkatorilla Helsingissä. Myös liiton kokemuskouluttaja Johanna Sarlin kutsuttiin Yle Puheen keskusteluohjelmaan Lanttulataamo.

Toiminnallinen vuosi jatkui. Aivovammaliitto kokosi yhdistysväen järjestyksessä toisiin liittopäiviin Iiris-keskukseen ja tavoitti yhteisellä osallistavalla ohjelmallaan noin 70 yhdistystoimijaa. Vuotta 2015 on siivittänyt vahvasti yhdistysväen keskuudessa Elämä jatkuu –kampanjointi erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin ja ideoin. Nuorille suunnattu PääFest-tapahtuma kokosi 30 aktiivista nuorta toimijaa yhteen, ja tapahtuma onkin juurtunut aivovammaliiton yhdeksi kulmakiveksi. Myös vertaistukitoimintaa on kehitetty liitossa entistä ammattimaisempaan suuntaan. Kokemuskouluttajatoiminnassa olemmekin edelläkävijöitä. Sopeutumisvalmennusta annettiin kahdeksan erilaisen kurssin teemoin. Näiden avulla tuettiin kuntoutujan ja hänen perheen sekä läheisten arjen sujumista ja elämää.

Aivovammaliitossa panostettiin vuonna 2015 vahvasti erilaisiin koulutuksiin. Päätapahtumana oli Jyväskylässä joulukuussa pidetty seminaari, jossa kuultiin aivovammatyön uusimpia kuulumisia. Tämän lisäksi liitto on jakanut tietoa aivovammoista ja kuntoutuksesta yhteistyö- ja sidosryhmille sekä yhdistysten toimijoita on koulutettu useilla hallintoa ja toimintaa sekä viestintää vahvistavilla koulutuksilla.

Vaikuttamistyötä jatkettiin edelleen menestyksekkäästi ja olimme mukana antamassa lausuntoja yhdessä muiden vammaisvaikuttajien kanssa. Pääasiallisesti vaikuttamistyötä tehtiin useassa eri verkostossa, mutta keskisimmät toimijat olivat Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto ja Kuluttajaparlamentti.

Toimintakertomus_2015

 

Vuosi 2014

Aivovammaliitossa jatkettiin kehittämistyötä uusien toimijoiden astuttua tehtäviin vuoden 2014 keväällä. Toiminnanjohtajana aloitti Anne Porthén. Myös henkilöstössä tapahtui uudistumista järjestösuunnittelijan vaihduttua palvelusuunnittelijaksi. Palvelusuunnittelijana aloitti Anna-Mari Bruns, jonka vastuulle liiton vapaaehtositoiminta siirtyi. Vuonna 2014 jatkettiin hyvin alkanutta yhdistystoiminnan kehittämistyötä järjestösuunnittelija Heidi Kokon toimesta. Uusia toimintaryhmiä perustettiin ja kaikilla kahdeksalla paikallisyhdistyksen paikkakunnalla pidettiin asiantuntijaluentoja. Myös liiton vastuulla toteutettava va-paaehtoistoiminta vahvistui ja monipuolistui.

Sopeutumisvalmennustoiminnassa tehtiin myös nimikemuutoksia: Aiemmin palvelusuunnittelija-nimikkeellä toiminut Anu Korhonen jatkoi kuntoutussuunnittelija-nimikkeellä. Sopeutumisvalmennuksessa on vuonna 2014 keskitytty erityisesti kilpailutusosaamisen hankkimiseen ja RAY:n ohjeiden mukaisesti kilpailutettiin ensin vuoden 2014 kurssit ja myöhemmin puitesopimus vuosille 2015–2016, optio vuosille 2017–2018.

Vuonna 2014 oli tärkeää olla valppaana, koska yhteiskunnassa oli valmisteilla mullistavia uudistuksia myös vammaisten ihmisten näkökulmasta. Aivovammaliitto oli mukana Vammaisfoorumin ja Kuluttajaparlamentin vaikuttamistyössä. Aivovammaliitto liittyi myös Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostoon eli POTKAAN. Vaikuttamistyötä tehtiin siis edelleen pääosin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Aivovammaliiton Aivoitus-lehti osallistui lukijatutkimukseen, ja sai hyvät arvioinnit. Innolink Research:n tekemä tutkimus kertoi, että lehteä luetaan tarkkaan ja se on kiinnostava. Lehteä toimittaa tiedottaja Pia Warvas.

Syksyllä pidettiin liiton ensimmäiset kaksipäiväiset liittopäivät IIRIS-keskuksessa Helsingissä. Päiville oli kutsuttu yhdistyshallintoa. Päivien aikana pidettiin työpajoja ja jaettiin yhdistystoimijoille osaamista muun muassa paikallisesta vaikuttamisesta kuin jäsenhankinnastakin. Liittokokous pidettiin liittopäivien yhteydessä.

Lue lisää: 2014 toimintakertomus

 

Vuosi 2013

Aivovammaliitossa päästiin vuonna 2013 reippaaseen vauhtiin sekä yhdistys- että muun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyössä. Yhdistystoimijoita kohdattiin monipuolisesti ja raportointi lisäsi sekä tietoa että ymmärrystä toiminnasta. Myös liiton vastuulla toteutettava vapaaehtoistoiminta vahvistui ja monipuolistui. Järjestötyöntekijöiden keskittäminen toimimaan työparina keskustoimistosta käsin alkoi tuottaa tulosta. Aikaisempia työskentelymalleja tiiviimpi keskinäinen lähityöskentelymalli tukee uusia työntekijöitä pääsemään nopeammin kiinni työalueeseensa ja kannustaa kaikkia työntekijöitä keskinäiseen tiedon ja osaamisen jakamiseen.

Sopeutumisvalmennustoiminnassa tehtiin talousajattelun käännös. RAY-rahoituksen lisäksi toiminnan toteuttamiseen saatavien erillisrahoitusten tulovirtakertymä muutettiin olettamuspainotuksesta toteumapainotteiseksi. Käytännössä ensin kerätään tulot, jotka käytetään toiminnan toteuttamiseen.

Vaikuttamistyössä oltiin mukana monenlaisin välinein ja toimintatavoin. Yhä näkyvämmäksi vaikuttamiskanavaksi muotoutui Kuluttajaparlamentti. Sen mukana toimittaessa päästään suoraan yhteyteen muun muassa poliittisten päättäjien kanssa. Myös muut verkostot, kuten Vammaisfoorumi ja Neurologisten vammaisjärjestöjen keskinäinen NV-verkosto, ovat olleet käytössä. Niiden myötä on ollut mahdollisuus paitsi vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kentällä myös lisätä ymmärrystä ja tietoa palvelujärjestelmistä ja lainsäädännöstä.

Hallitusta haastettiin käymään keskustelua Aivovammaliiton kehittämisestä. Kesällä toteutettu sähköpostikeskustelu ei vielä lähtenyt tuottamaan uusia kehittymisideoita. Syksyllä hallitus pohti muun muassa liiton nimissä tehtävää vaikuttamistyötä.

Lue lisää: 2013 toimintakertomus

© 2020 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU