Säännöt

Säännöt

Aivovammaliitto ry – Hjärnskadeförbundet rf, säännöt

Hyväksytty Aivovammaliiton kevätkokouksessa 19.4.2008. Päivitetty Aivovammaliiton syyskokouksessa 9 § osalta 25.10.2014. Päivitetty Aivovammaliiton syyskokouksessa 14§ osalta 27.10.2018 kohtaa varajäsenet.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Aivovammaliitto ry, Hjärnskadeförbundet rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko maa.

Tarkoitus

2 §

Liiton tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa sekä hankkia tukea näille tavoitteille. Liitto edistää aivovammoja koskevaa tietämystä sekä edistää ja tukee alan tutkimustoimintaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • toimii aivovammayhdistysten keskusjärjestönä
 • harjoittaa valistus-, tiedotus, neuvonta- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää kuntoutus-, koulutus- ja virkistystoimintaa
 • toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • tekee yhteistyötä eri vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sekä alan ammattilaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Liitto voi toimintaansa varten hankkia varoja lahjoitusten, arpajaisten, yleisten rahankeräysten, juhlien ja vastaavien tilaisuuksien avulla, voi vastaanottaa testamentteja ja voi omistaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Jäsenet

4 §

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity aivovammayhdistys tai säätiö.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut liiton toimintaan.

Varsinaisen ja kannattajajäsenen hyväksyy liittokokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu liittokokous hallituksen esityksestä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Liiton varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannattajajäsenmaksun, joiden suuruuden määrää syysliittokokous. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Liittokokous voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on liittoon liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa; tai

3) ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallinto

7 §

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksen nimeämänä hallitus hoitaa liiton asioita. Hallitus nimeää tarpeellisiksi katsomiaan alaisuudessaan toimivia työryhmiä.

8 §

Kutakin varsinaista jäsenyhdistystä edustavat liittokokouksissa näiden yhdistysten valitsemat edustajat. Jäsenyhdistys voi valita yhden edustajan kutakin edellisen kalenterivuoden lopussa ollutta, alkavaa viittätoista (15) jäsentä kohden, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa. Säätiöllä on yksi ääni. Vain virallisilla edustajilla on äänioikeus liittokokouksissa, jokaisella yksi ääni.

Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 §

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Liittokokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

10 §

Kevätliittokokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syysliittokokous viimeistään lokakuussa.

11 §

Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut, kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Kokouksen päättäminen

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
  tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle
 7. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 8. Valitaan liiton puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet sääntöjen 14 § mukaisesti.
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

12 §

Liiton jäsenten esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kokousta. Asioista, jotka mainitaan yhdistyslain 23 ja 24 §:ssä, ei saa tehdä päätöstä, ellei niistä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

13 §

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle, milloin hallitus tai liittokokous niin päättää. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös aina, jos vähintään kaksi (2) liiton äänioikeutettua jäsentä tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti.

Hallitus

14 §

Liiton hallituksen muodostaa puheenjohtaja (jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi) ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä 6 yleisvarajäsentä henkilökohtaisten varajäsenten sijaan. Siten hallitus on aina täysimääräinen ja päätösvaltainen. Vanhempien varajäsenten osalta järjestys säilyy ja he ovat numerot 1, 2 ja 3. Uudet tulevat aina sijoille 4, 5 ja 6 ääniensä mukaisessa järjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintakaudeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä tulee puolet erovuoroon vuosittain, aluksi arvan mukaan sekä tämän jälkeen vuoron mukaan.

Hallitukseen ei saa kuulua liiton palkattu toimihenkilö.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden alusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.

15 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • johtaa liiton toimintaa lain, sääntöjen ja liittokokousten päätösten mukaisesti
 • valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua liittokokous koolle
 • pitää luetteloa jäsenistä
 • valita työvaliokunta sekä ohjata ja valvoa työvaliokunnan toimintaa
 • ohjata ja valvoa liiton toimiston toimintaa
 • nimittää tarpeelliset toimikunnat
 • vahvistaa johtosääntö
 • vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
 • vastata kirjanpidosta
 • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä määrätä näille työehdot ja toimenkuvat
 • liiton nimen kirjoittaminen.

16 §

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

Tilien päättäminen

17 §

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätliittokokousta.

Liiton tilintarkastajan toimikausi on liiton tilikausi.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkautuminen

18 §

Liittokokouksessa sääntöjen muuttamista, liiton purkautumista ja liiton omaisuuden luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Liiton purkautuessa liiton jäljelle jääneet varat on luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi aivovammojen tutkimukseen, hoitoon tai muuhun aivovammaisia henkilöitä hyödyttävään työhön. Mikäli liitto lakkautetaan, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU