Kela

Kelan internet-sivut https://www.kela.fi/ auttavat löytämään omat palvelut. Kelalla on omat palvelunumerot kullekin asiakasryhmälle. Ne löydät täältä: Palvelunumerot.

Kelan tukimuotoja:

 • Sairauspäivärahaan on oikeutettu 16-67 vuotiaat henkilöt. Sairauspäivärahassa on omavastuuaika. Se maksetaan 300 arkipäivältä ja suuruus lasketaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisista tuloista. Osasairauspäiväraha tukee mahdollisuutta palata omaan työhön osa-aikaisesti. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden täytyttyä, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta.
 • Kansaneläke on peruseläke henkilölle, joka iän tai sairauden vuoksi ei ole ansiotyössä. Kansaneläkkeen suuruus määrittyy suhteessa muihin eläketuloihin.
 • Takuueläke korottaa eläketuloja, jos eläkkeesi on alle 736,64 /kk.
 • Työkyvyttömyyseläke määräytyy henkilön koko työuran perusteella. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä.
 • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke, joka on samansuuruinen kuin työkyvyttömyyseläke.
 • Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotiaalle, joka on työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä. Tuen saaminen edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalla. Hoitotuen määrä perustuu avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrään.
 • Vammaistuki on kolmiportainen. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalta mutta sitä voidaan maksaa sairauspäivärahan ohella myös työssä tai opiskelun aikana, mikäli myöntämiskriteerit muutoin täyttyvät.
 • Kelan kuntoutuksena voidaan kustantaa ammatillista, lääkinnällistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutus edellyttää aina erillisen hakemuksen sekä julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman. Kuntoutusraha korvaa kuntoutukseen osallistumisajalta ansionmenetystä ja se on sairauspäivärahan suuruinen.

Kela:

 • tiedottaa etuuksista ja palveluista
 • kehittää sosiaaliturvaa tutkimuksen avulla
 • laatia etuuksien ja toiminnan ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita.

Lähde: Kela-sivusto 2016

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU