Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa arkea. Tavoitteena on, että apua tarvitseva ihminen pärjää mahdollisimman pitkälle omin voimin omassa elämässään. Voit ottaa mihin tahansa kotikunnan sosiaalityöhön yhteyttä tarvittaessa. Heillä on velvollisuus ohjata asiakas oikean palvelun äärelle.

Vammaispalvelut tarjoavat vammaisuuden perusteella erilaisia palveluja:

  • kuljetus
  • asuminen
  • apuvälineet
  • henkilökohtainen avustaja
  • asunnon muutostyöt
  • vaikeavammaisten ihmisten päivätoiminta.

Näitä palveluja voi saada vammaisuuden ja pitkäaikaisen avun tarpeen perusteella. Palvelut kirjataan ylös palvelusuunnitelmaan.

Aikuissosiaalityön palvelut tukevat aikuisen ihmisen elämää arjessa. Tunnetuin aikuissosiaalityön muoto on toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö auttaa työllistymiseen, elämänhallintaan (raha-asiat, päihteet, ihmissuhteet) ja äkillisiin kriisitilanteisiin (ero, häätö, tulipalo yms.) liittyvissä ongelmissa.

Lastensuojelu auttaa perheitä ja turvaa lasten turvallista kehitystä sekä kasvua. Sairastuminen perheessä saattaa vaatia lastensuojelun ammattilaisten apua. Heillä on mahdollisuus auttaa perhettä kohtaamaan kriisiä sekä ohjata kriisistä eteenpäin.

Palvelusuunnitelma on lakisääteinen ja se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman avulla voit itse kertoa, mitä palveluja koet tarvitsevasi ja toivoa miten ne toteutetaan. Vaikka sinulle on laadittu palvelusuunnitelma, tulee palveluja hakea erikseen. Suunnitelman teko käynnistyy niin, että asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliviranomaiseen. Se on laadittava asiakkaalle ilman aiheeton viivytystä. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.

(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Sosiaalihuoltolaki)

Teksti: A.-M. Bruns, Aivovammaliitto 2016

Vammaispalvelut ja muu sosiaalityö

Vammaispalvelulaki pyrkii myös lisäämään ihmisen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia omassa elinympäristössään. Palveluista on aina tehtävä palvelusuunnitelma, jossa näkyy asiakkaan palveluiden tarve.

Palvelusuunnitelmalla tarkoitetaan sosiaalitoimessa laadittua palvelujen tilannekuvausta. Palvelusuunnitelma on lakisääteinen ja se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman avulla voit itse kertoa, mitä palveluja koet tarvitsevasi ja toivoa miten ne toteutetaan. Vaikka sinulle on laadittu palvelusuunnitelma, tulee palveluja hakea erikseen.

Suunnitelman teko käynnistyy niin, että asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliviranomaiseen. Palvelusuunnitelma perustuu lakiin ja se on laadittava asiakkaalle ilman aiheeton viivytystä. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.

(Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, sekä Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710)

Kuljetuspalveluihin on oikeutettu henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan ja asioin-timatkoille oman tai lähikuntien alueella. Omavastuu matkoista on julkisen liikenteen mukainen. Lisäksi on mahdollisuus hakea saattajapalvelua, ellei taksinkuljettajan apu ole riittävää.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää kolmella eri tavalla: työnantajan mallin mukaisesti, jolloin vammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan tai työnjohdollisen mallin mukaisesti palvelusetelin turvin tai ostopalveluna.

Vamman tai pitkäaikaissairauden aiheuttaman haitan perusteella tulee määriteltäväksi henkilökohtaisen avun tuntimäärät. Vammaispalvelulaki mahdollistaa kotiin, työhön tai opiskeluun tarvittavan avun ohella henkilökohtaisen avun myös kodin ulkopuolisiin toimintoihin, kuten harrastustoiminta, yhteiskunnallinen osallistuminen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpito. Näitä varten henkilökohtaista apua voi saada 30 tuntia kuukaudessa.

Kunta on velvollinen järjestämään vaikeasti vammautuneelle ihmiselle päivätoimintaa. Päivätoiminta on vaihtoehto silloin, kun ihminen tarvitsee päivittäin tukea tavallisissa arjen toiminnoissa. Oma kunnan sosiaalityöntekijä ohjaa päivätoiminnan järjestämisessä.

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU