Sanasto

ADL (activities of daily living) -toiminnot = päivittäiset toiminnot kuten pukeutuminen, peseytyminen tai kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot).

Afasia = aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan ja viestinnän häiriö.

Agnosia = aivotoiminnan häiriöstä johtuva havaitsemisen häiriö jossa on vaikeutta tunnistaa eri aistinelimistä tulevia tietoja vaikka aistinelin toimisi moitteettomasti.

Aivohalvaus = aivojen äkillisestä verenkiertohäiriöstä (yleensä veritulpasta tai verenvuodosta) johtuvat neurologiset puutosoireet. Huom! Vanhentunut muoto, ei pidä käyttää.

Aivoinfarkti = aivokudoksen paikallinen kuolio, joka johtuu siitä, että aivokudoksen verensaanti estyy eli aivoveritulppa.

Aivokammiot (aivoventrikkelit) = aivojen sisäosassa sijaitsevat aivo-selkäydinnesteen täyttämät ontelot.

Aivolohkot = isojen aivojen osia, joihin kuuluvat otsalohko (= frontaalilohko), ohimolohko (= temporaalilohko), päälaenlohko (= parietaalilohko) ja takaraivolohko (= okkipitaalilohko)

Aivovamma (engl. traumatic brain injury, TBI) = tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.

Aivovaurio = mistä tahansa syystä (esim. tapaturma, aivoverenvuoto, aivokasvain) syntynyt aivokudoksen vaurio, laajempi käsite kuin aivovamma.

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) = aivojen verenkierron vajaus tai verenvuoto (ohimenevä verenkiertohäiriö eli TIA-kohtaus, aivoveritulppa tai aivoverenvuoto).

Aivoveritulppa → katso aivoinfarkti

Aivoruhje (aivokontuusio) → ks. aivovamma

Aivotärähdys (commotio cerebri) = hyvin lievä vamma, johon ei liity tajunnan menetystä, jossa muistikatkos kestää alle kymmenen minuuttia, vamma ei aiheuta neurologisia löydöksiä, eikä vammasta jää pysyviä seurauksia.

Amnesia = muistamattomuus; osittainen tai täydellinen, tilapäinen tai pysyvä, samana pysyvä tai etenevä muistamattomuus.

Aneurysma = valtimon tai sydämen seinämän pullistuma, joka syntyy seinämän heikkoon kohtaan.

Angiografia = verisuonten röntgenkuvaus.

Anosognosia = sairaudentunnon puutteellisuus.

Apraksia = aivovauriosta johtuva tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen suorittamisen vaikeus.

Arteria cerebri = aivovaltimo.

Aspiraatio = ruoan tai nesteen vetäminen hengitysteihin.

Ataksia = lihasten liikkeiden yhteistoiminnan häiriö, ilmenee esim. liikkeen hapuiluna.

Atonia = normaalin lihasjänteyden puuttuminen, velttous.

Attentio = tarkkaavuus.

Defenssit = psyykkiset puolustusmekanismit.

Depressio = masentuneisuus, oire tai oireyhtymä, jossa keskeisenä piirteenä on mielialan lasku, alavireisyys.

Diffuusi aksonivaurio (DAI) = aivojen hermosolujen välisen yhteyden häiriintyminen (diffuusi = epämääräinen, epätarkkarajainen; aksoni = hermosolujen päähaara). Nykyään mieluummin ”traumaattinen aksonivaurio”.

Dysartria = puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheeseen vaikuttavien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.

Dysfagia = nielemishäiriö.

Dysmetria = taipumus arvioida väärin raajojensa liikelaajuudet.

EEG = elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä.

EKG = elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä, ”sydänfilmi”.

Embolus = veren mukana kulkeva tulppamuodostuma, joka voi tarttua kapeaan suonen kohtaan ja aiheuttaa tukoksen.

Emootio = tunne, emotionaalinen = tunneperäinen.

Epikriisi = tutkimuksista ja hoidoista annettu loppulausunto, yhteenveto.

Epilepsia = aivosähkötoiminnan häiriöistä johtuva sairaus.

Euforia = yli-iloisuus.

Facialispareesi = kasvohermohalvaus.

Flimmeri = eteisvärinä, eräs tavallinen sydämen rytmihäiriö.

Glasgow Coma Scale (GCS) = tajunnan aleneman asteikko, jossa arvioidaan potilaan silmien avaamista, liikevastetta ja puhevastetta. Vaihtelee lukemasta 3 (= syvä tajuttomuus) lukemaan 15 (= täysin kirkas tajunta).

Hemi- = sanan alkuosana tarkoittaa kehon tai elimen toisessa puolessa olevaa.

Hemianopia = näkökenttäpuutos, näkökentän toisen puoliskon puuttuminen tai kaventuminen.

Hemipareesi = osittainen toispuolihalvaus.

Hemiplegia = toispuolihalvaus.

Hemisfääri = isojen aivojen puolisko.

Hemorragia = verenvuoto.

Hienomotoriikka = pienten, täsmällisten lihasliikkeiden säätely.

Homonyymi hemianopia = kummankin silmän saman puoleinen
näkökenttäpuutos.

Hydrocephalus = liiallinen aivo-selkäydinnesteen kertyminen aivokammioihin, jotka laajentuvat normaalia suuremmiksi.

Hyper = sanan alussa tarkoittaa liika-, yli-.

Hypertonia = kohonnut verenpaine (myös kohonnut lihasjänteys).

Hypo- = sanan alussa tarkoittaa ali-, liian vähän.

Hypoksia = hapenpuute.

Hypotonia = matala verenpaine (myös alijänteys).

ICH = aivojen sisäinen verenvuoto (engl. sanoista intracerebral hemorrhage).

Impulssikontrolli = kyky vastustaa äkillisiä toimintayllykkeitä tai rajoittaa niihin vastaamista.

Iskemia = verensaannin vajaus, joka saattaa johtaa kudoskuolioon.

Kognitiiviset toiminnot = tiedonkäsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot, kuten esim. havaitseminen, muisti, kielellinen ajattelu ja päättely.

Kognitiiviset häiriöt = häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Kraniotomia = kallon avausleikkaus, kirurginen toimenpide, jossa pääkallo avataan eli kallosta irrotetaan pala, esim. turvotuksen hoidossa

Kuntoutussuunnitelma = henkilön kuntoutumisen järjestämisen tueksi laadittu kirjallinen, usein lakisääteinen, asiakirja, jossa luetellaan tutkimusten, arviointien ja kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätetyt tarpeelliset toimenpiteet aikatauluineen ja toteutusvastuineen.

Muistiaukko (posttraumaattinen amnesia, PTA) = ajanjakso, jolta potilaalla ei ole aivovamman jälkeen yhtenäistä, jatkuvaa muistikuvaa.

Lihastonus = lihasjänteys.

Neglect = havaintotoiminnan häiriö, jossa toisen puolen (yl. vasemman) havainnot pyrkivät jäämään huomioimatta.

Neuro-oftalmologia = silmätautiopin osa-alue, joka tutkii hermostoperäisiä näköhäiriöitä.

Neuropsykologia = käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa.

Nystagmus = silmävärve eli silmien nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike.

Orientaatio = 1. Itsensä mieltäminen ajan, paikan tai henkilöiden suhteen. 2. Oman aseman mieltäminen suhteessa ihmisiin, tilanteisiin, tunteisiin jne.

Palvelusuunnitelma = kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa laadittu suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta.

Perseveraatio = juuttuminen, toimintatavan toistaminen.

Primaarivaurio = aivokudoksen vaurio ulkoisen energian vaikutuksesta, esimerkiksi kallon sisäinen verenvuoto, aivoruhje ja aivojen hermosolujen välisen yhteyden katkeaminen.

SAV, subaraknoidaalivuoto = aivojen pinnalle lukinkalvonalaiseen tilaan tapahtuva verenvuoto.

Sekundaarivaurio = aivokudoksen lisävaurio, joka syntyy varsinaisen primaarivaurion (ks. edellä) seurauksena syntyvistä elimistön tai aivojen toiminnan häiriöistä (esim. aivojen hapenpuute, kohonnut kallon sisäinen paine ja aivojen turvotus).

Sensoriikka = sensoriset eli aistitoiminnot (kuulo, näkö, tunto, haju, maku).

Spastisuus = lihasten jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.

Spatiaalinen = tilan tai tilasuhteiden havaitsemiseen liittyvä, avaruudellinen.

Subduraalivuoto = aivokudoksen ulkopinnalle kovakalvon alaiseen tilaan tapahtuva verenvuoto.

Sunttileikkaus = aivoselkäydinnesteen liiallisesta keräytymisestä johtuvan aivopaineen vähentämiseksi tehtävä leikkaus, jossa letku johdetaan aivokammioista verenkiertoon.

Tajuttomuus = henkilö ei reagoi puheelle, eikä ole herätettävissä.

Taktiilinen = tuntoaistiin perustuva

Tietokonetomografia, TT tai CT = kerrosröntgenkuvaus, jossa apuna käytetään tietokonetta.

Toiminnanohjaus = yleiskäsite tavoitteisen käyttäytymisen säätelylle eli ajatus siirretään toiminnaksi.

Tonus = jänteys, paine (esim. lihaksissa).

Traumaattinen intrakerebraalivuoto = vamman aiheuttamana syntyvä aivojen sisäinen verenvuoto.

Traumaattinen SAV = vamman aiheuttama → subaraknoidaalivuoto.

Trepanaatio = kallonporaus,kirurginen toimenpide, jossa pääkalloon porataan tai raaputetaan reikä

Trombi = veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.

Visuokonstruktiivinen häiriö = aivovauriosta johtuva puutteellinen suoriutuminen kaksi- tai kolmiulotteisissa kokoamistehtävissä.

Visuomotorinen häiriö = näköhavainnon ja liikkeen yhdistämisen vaikeus.

Visuospatiaaliset toiminnot = toiminnot, joissa näkötoiminta yhdistetään avaruudelliseen tilaan.

Ärsykesidonnaisuus = keskittymistä johonkin toimintaan häiritsevä tarkkaavuuden tahaton siirtyminen asiaan kuulumattomiin kohteisiin.

Ödeema = turvotus.

(Päivitetty 13.8.2013)

© 2021 Aivovammaliitto ry | Tietosuojaseloste | Suunnittelu ja toteutus Haaja

MENU